Top line EASTEM

Mục tiêu của dự án EASTEM

Hợp tác Á – Âu để tăng cường giáo dục STEM

EASTEM là một dự án thuộc nhóm 2 – Xây dựng năng lực cho cơ sở giáo dục của Erasmus+ kéo dài trong khoảng 2019-2022 và được hình thành bởi Ban dự án gồm 3 trường đại học của châu Âu, 3 trường đại học của Việt Nam, 3 trường đại học của Thái Lan và 4 trường đại học của In-đô-nê-xi-a. Dự án nhằm mục đích đảm bảo việc giáo dục STEM cung cấp cho người học các năng lực cần thiết phù hợp với thị trường lao động, nhờ đó nâng cao tỷ lệ có việc làm.

Bằng việc trao đổi những thành quả tích cực nhất giữa các trường đại học của châu Âu và châu Á trong dự án, mỗi trường thành viên có thể tìm thấy nguồn cảm hứng thúc đẩy giáo dục STEM ở cơ sở của mình. Mạng lưới liên kết trao đổi học hỏi lẫn nhau này sẽ giúp đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các thành viên dự án ngay cả khi dự án đã kết thúc trong tương lai.

Các gói công việc của dự án EASTEM

Các thành phần nội dung chính của dự án được chia thành 3 nhóm: Gói công việc 2, 3 và 4.

Gói công việc 2: tập trung soạn thảo và hoàn thành nội dung các khóa học đào tạo Giảng viên nòng cốt (Train the Trainers courses) để cung cấp cho giảng viên các trường thành viên các công cụ thực hiện giảng dạy theo mô hình lấy người học làm trung tâm. Các nội dung này sau đó tiếp tục được các Giảng viên nòng cốt đưa vào sử dụng thực sự trong việc giảng dạy cho sinh viên, đồng thời tập huấn, truyền đạt và lan tỏa đến các giảng viên khác trong mỗi trường.

Gói công việc 3: giúp giữ vững việc triển khai các nội dung dự án thông qua việc thiết lập nên Trung tâm STEM ở các trường thành viên. Trung tâm này giúp duy trì hoạt động lan tỏa nội dung của các khóa học đào tạo Giảng viên nòng cốt với sự tham gia của cả các đối tượng liên quan từ bên ngoài như các trường học và doanh nghiệp địa phương. Theo đó, các trung tâm có thể trở thành nơi trao đổi, thảo luận về giáo dục STEM giữa nhà trường và cộng đồng.

Gói công việc 4: nhằm tích hợp các năng lực nghề nghiệp cần thiết và các đóng góp của phía doanh nghiệp vào nội dung đào tạo, chương trình học và chiến lược của nhà trường. Dự án EASTEM mong muốn đảm bảo sự hậu thuẫn cho các cải tiến dài hạn của Ban giám hiệu của các trường.

international work
EASTEM puzzle
  BAN DỰ ÁN EASTEM  
EASTEM puzzle

  CÁC MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN EASTEM  

training

Training

University lecturers increasingly use student-centred learning approaches in their teaching.

Connect

Connecting

STEM centres support educational activities involving lecturers, students and corporate partners.

Integrating

Integrating

Professional competencies and industry requirements are integrated into STEM curricula and study programmes.

EASTEM puzzle

  EASTEM Roadmap  

Uppsala University works with all Asian partner universities to develop and run Train the Trainers (ToT) courses for each university’s lecturers in how to use student-centred learning approaches in teaching. Lecturers who have participated in the ToT courses will also apply what they have learnt in their regular teaching with students. The aim of these courses is to improve the attitudes of teachers and students towards student-centred learning and increase the use of such teaching approaches at partner institutions.  

Supporting Asian partner universities to establish and run STEM education centers will ensure the sustainability and increase the visibility of student-centered STEM activities. These centres will anchor STEM activities within the university structure and serve as focal points for each university’s STEM initiatives. By engaging both university students and external partners such as local high schools and corporate partners in STEM centre activities, the centers will have the potential to develop into hubs for STEM education and learning in each city or region. 

Building on good case practices from all partner institutions, each Asian partner university will together with IMT Atlantique develop its own process for how to integrate competence development for students into education programmes and university strategies. This will increase the capacity of partner institutions to offer education focused on students’ needs and labour market requirements. With support on a strategic level from university management, STEM activities will be more sustainable and partner institutions will be better equipped to interact with corporate partners in the development of university education.